/, Bộ dịch vụ, bộ dụng cụ thay thế, Đèn, ELSE/RUBBER STRAP| For Safety Lights series

RUBBER STRAP| For Safety Lights series

For DynaWedge, RedLite Aero, RedLite Aero USB, RedLite Mini USB, RedLite Race, WhiteLite Aero USB, WhiteLite Mini USB and WhiteLite Race. Fits ø25.4 – ø31.8 mm tubes (black strap). Fits ø31.8 – ø34.9 mm tubes (gray strap).

TIM MÔT CỬA HANG

Sự miêu tả