/, bộ linh kiện thay đổi, Bơm, ELSE/GAUGE| For Transformer X, Transformer XX and JoeBlow Elite.

GAUGE| For Transformer X, Transformer XX and JoeBlow Elite.

For Transformer X, Transformer XX and JoeBlow Elite.

TIM MÔT CỬA HANG
SKU: TRK-G32 Thể loại: , , ,

Sự miêu tả